Analizy część I

0
60

Do napisania niniejszego cyklu skłoniło mnie jedno zlecenie. Dotyczyło analiz bezpieczeństwa fizycznego kilku obiektów. Jednak jako strateg, nie mogłem odnieść się w tych analizach tylko do kwestii regulowanych przepisami o ochronie osób i mienia. Potraktowałem, bowiem to zlecenie jako swego rodzaju poligon do wypracowania całościowej polityki bezpieczeństwa. I podszedłem do kwestii w trochę inny sposób. Nie jako do bezpieczeństwa obiektów, a firm.

O podejściu słów kilka.

Strategia bezpieczeństwa powinna być jedną ze strategii realizacyjnych dla głównej strategii działania firmy. Tak naprawdę kwestia bezpieczeństwa jest bardzo często pomijana nie tylko w działaniu firmy, ale również w planowaniu dla miast i gmin. Przykładem niech będą strategie rozwoju miasta Krakowa, Gdańska czy Koszalina, gdzie kwestie bezpieczeństwa są traktowane po macoszemu. Nawet w zespołach opracowujących strategie zabrakło osób kierujących wydziałami bezpośrednio odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Żeby troszkę usystematyzować tak obszerny zakres, poniżej troszkę z założeń, które stosuję. Zostały opracowane na podstawie wielu przepisów, wytycznych i norm.
Podstawą do wprowadzenia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa jest określenie wymagań, co do całości jako systemu, wspólnych rozwiązań i powiązań. Zakres tych wymagań wynika z trzech głównych źródeł:

  • Oceny potencjalnych zagrożeń dla organizacji, wynikających z obecnie prowadzonej działalności, stosowanych technologii oraz strategii działania.
  • Regulacji prawnych (zewnętrzne i wewnętrzne), otoczenia rynkowego i społecznego.
  • Środowiska organizacyjnego oraz kultury organizacji

Systemy bezpieczeństwa, w tym rozwiązania organizacyjne, ochrona fizyczna, zespoły zabezpieczeń technicznych (mechanicznych, budowlanych i elektronicznych), realizują zadania, które określane są na podstawie pozyskanych informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa firmy w wielu wymiarach. Informacje o zagrożeniach składają się na dokument, który systematyzuje zagrożenia w określony sposób, nazywany analizą zagrożeń lub szacowaniem ryzyka.

Na podstawie „analizy zagrożeń”, następuje określenie miejsc, które należy objąć wzmożoną ochroną za pomocą rozwiązań organizacyjnych, zabezpieczeniem mechanicznym oraz elektronicznymi systemami alarmowymi. Dokument ten (a raczej zespół czynności sprawdzających) jest również podstawą do określenie wymaganej ochrony fizycznej, w tym ilości i wyposażenia pracowników ochrony, dyslokacji służb, tras patrolowych, sposobu postępowania itp.

Elementem rozbudowanej analizy zagrożeń, jest uzupełnienie jej o kwestie regulacji prawnych, otoczenia rynkowego i pozycji konkurencyjnej, otoczenia społecznego oraz poziomu technologii, które mogą wpływać dodatnio lub ujemnie na bezpieczeństwo formy (obiektu).

Ostatnim elementem, który wpływa w sposób bezpośredni na bezpieczeństwo jest kwestia organizacji, wypracowanych zasad i norm wewnętrznych, które mają za zadanie wsparcie realizacji celów biznesowych. W tym zakresie ważnym czynnikiem jest również kultura organizacji firmy.

Według powyższego punktu widzenia, że tak naprawdę musimy najpierw dowiedzieć się, co i gdzie może zagrażać firmie, a dopiero później zacząć planować stosowne zabezpieczenia.

Niestety praktyka wskazuje, że większość kontraktów ochronnych oraz systemów zabezpieczeń jest „wymyślana” zupełnie inaczej. Z reguły jest to przenoszenie wcześniejszych rozwiązań na kolejne lata, z pominięciem konieczności dostosowania rozwiązań do nowego otoczenia. Inna naganną wręcz praktyką jest prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa firmy, w sposób rozproszony. Systemy alarmowe zakłada się ot tak sobie, albo na podstawie domysłów instalatora, rozwiązania organizacyjne umiejscawiają ochronę fizyczną w pionie gdzie podejmowane są również decyzje o rodzaju kupowanego płynu do naczyń, a telewizja użytkowa (przemysłowa) ma za zadanie podglądanie pracowników. Taki system bezpieczeństwa nie zapewni.

W następnym artykule:
Wykorzystanie analiz strategicznych w pracy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w tym ocena możliwości wykorzystania informacji wynikających z analiz makrootoczenia (na przykładzie analizy PEST) analiz sektorowych (na przykładzie analizy 5 sił Portera) oraz ogólnej analizy przedsiębiorstwa (SWOT)